ARTIKEL - läs fler artiklar
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

Mer än 40 procent av världens insektsarter är på tillbakagång och en tredjedel är redan hotade. Utvecklingen vad gäller insekterna går åtta gånger fortare än för däggdjur, fåglar och reptiler. Varje år försvinner 2,5 procent av insekterna sett till massa och om inte utvecklingen stoppas kan alla insekter vara försvunna redan om hundra år. Huvudorsakerna bakom utvecklingen är ett allt för intensivt jordbruk med mycket gifter i kombination med klimatförändringar. Om vi inte förändrar vårt sätt att producera mat, kommer insekterna att försvinna inom några decennier. Följderna det skulle få för planetens ekosystem vore minst sagt katastrofala.

Planeten är vid början av den sjätte stora massutrotningen i historien med enorma förluster redan för däggdjuren som varit lätta att studera. Men insekter är den vanligaste och mest diversa djurgruppen . De är nödvändiga för funktionen av alla ekosystem som föda för andra organismer, som pollinerare och som omvandlare av näring. En av de största effekterna av insekternas försvinnande är på de många fåglar, reptiler, amfibier och fiskar som äter insekter. Om denna födobas tas bort svälter djuren till döds. Den här nya studien valde ut de 73 bästa studierna över insekternas försvinnande. Fjärilar och nattfly är de värst drabbade.

Gifter är den näst största orsaken till insekternas försvinnande. Främst är det bekämpningsmedel och handelsgödsel i jordbruket men också föroreningar från städer och industrier. Insekticider och fungicider gör störst direkt skada medan herbicider skadar indirekt genom att minska mångfalden av växter i fältet och i omgivningen genom drift och läckage. Pyretroider och neonikotinoider har stor påverkan på vatteninsekter pga akut och kronisk toxicitet. De förorenar också pollen och nektar i grödan och i omgivningen och får stor påverkan på bin, fjärilar, blomflugor och parasitsteklar.

Behandlingen av boskap med parasitmedel (avermectin) påverkar dyngbaggar som utvecklas i gödsel på betesmarker. Sammantaget har den utbredda och i förebyggande syfte använda pesticiderna på åker och betesmarker under de senaste 60 åren haft en stor negativ påverkan på alla organismer från insekter till fåglar och fladdermöss. Andra faktorer som ökad åkermark, avskogning, urbanisering och klimatförändring har inte haft så stor inverkan som pesticianvändningen. Detta är ännu mer tydligt för vattenmiljöer där avrinning från jordbruksområden är den största orsaken till minskad mångfald bland vatteninsekter. Även kvävegödsling är korrelerat med minskningen av insekter på land och genom övergödning i vattendragen.

Om vi inte förändrar vårt sätt att producera mat kommer insekterna att gå mot utrotning inom några årtionde. Följderna för planetens ekosystem är katastrofala eftersom insekterna är den strukturella och funktionella basen för världens ekosystem sedan nästan 400 miljoner år.

Återskapande av naturliga miljöer kopplat till en drastisk reduktion av agrokemisk användning är troligen den mest effektiva sättet att stoppa ytterligare minskning av insekterna. Strimmor av gräs och örter kan etableras i fältkanter för att gynna vilda pollinerare och i växtföljden kan man använda klöver för att gynna humlor som i sin tur gynnar skördar och vinst för bonden. Åtgärderna gynnar också naturliga fiender som håller  skadedjuren i schack. För att åtgärderna skall bli effektiva måste kemiska bekämpningsmedel reduceras till ett minimum för att insekterna skall kunna återhämta sig.
(inlagt 2019-02-26)
läs fler artiklar

Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)

När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)

Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)
Dödshotet från det konventionella intensivjordbruket - antibiotikaresistens

(inlagt: 2016-02-03)
Svensk media om ekomaten

(inlagt: 2016-01-30)
STÖD världens viktigaste utmaning - vår existens - naturen

(inlagt: 2015-06-21)
Ska vi sluta äta Nutella?

(inlagt: 2015-06-18)
Mjölkbönder, grisbönder och nötköttsbönder vill "modernisera" djurhållningen

(inlagt: 2015-02-18)
GMO är död, leve markörassisterad förädling?

(inlagt: 2015-02-02)