ARTIKEL - läs fler artiklar
STÖD världens viktigaste utmaning - vår existens - naturen

Vi människor håller på att utrota jordens natur genom skövling, föroreningar och klimatförändringar. Detta leder till att djur och växter minskar med oroväckande hastighet - redan är ett stort antal djur och växter utrotade för alltid.
 
Vår mat kommer till 100% från naturen. Hälften av all medicin kommer från naturen. Människans existens hänger på att vi är varsamma om vår natur. Naturen, och det vi kallar vår miljö, är en avancerad, omfattande och sammanhängande balans mellan olika organismer där växter och djur är beroende av varandra i ett omfattande nätverk. När man bryter sönder för mycket av denna balans, förstör man också mycket av strukturen, med följder som man bara kan ana. Det industriella lantbrukets utveckling har inte blivit en garanti för livsmedelssäkerhet i världen utan ett hot mot världen.

Ensidig odling av grödor på stora arealer, saknar en enkel förutsättning för balans. Ensidigheten skapar och gynnar ensidighet för organismer som lever på grödan - skadegörare kallar vi dessa organismer. Enda sättet att hållbart skapa balans, är genom att gynna mångfald. Detta skapar balans. Tyvärr har det industriella intensivjordbruket vald helt fel väg, som bara förvärrar och ökar ensidigheten och därmed skapas allt större obalans. Man har valt att använda kemiska bekämpningsmedel, i tron att detta ska lösa problemen, men i realiteten ökar istället obalansen. De flesta skadegörare, men också välgörare, drabbas av bekämpningsmedel. Men, kvar blir möjligheten för resistenta skadegörare att utvecklas och härja.
 
Förutom jordbruksmarkens organismer drabbas även en mängd organismer utanför jordbruksområdet  - i vatten, mark och luft. Ju mer mark som tas i anspråk för industriellt lantbruk, ju mer riskerar naturen att hamna i obalans. Ett mått på vad som pågår är IUCN röda lista över hotade växter och djur - ca. 830 arter är konstaterade utdöda, 69 är utdöda i naturen, 4 624 är i ett kritiskt stadium att bli utdöda, 6 919 är hotade, 10 808 är i ett känsligt stadium, 5079 är nära hotade och 34 854 är det mindre bekymmersamt för. Men detta gäller endast den bråkdel av djur och växter, ca. 76 000 arter, som studeras. För de flesta arter vet man inget bestämt om i vilket tillsånd de befinner sig. Men man vet att - i Europa är 40% av sötvattensfiskarna hotade, 20% av reptilerna, 17% av däggdjuren, 16% av trollsländorna, 13% av fåglarna, 9% av fjärilarna och 8% av vattenväxterna. 25% av vattenlevande amfibier är  hotade, men nästan 60% minskar i antal. Nästan 50% av våra humlor minskar i antal. Detta är en mycket allvarlig tendens mot utrotning - om inget görs.
 
FN:s organ United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) beräknar att den pågående förlusten av mark, som blir öken, leder till att 27 000 arter förloras varje år.
 
Varje år omvandlas ("skövlas") 12 miljoner hektar skog och grässlätter till jordbruksmark för att ersätta mark som blivit oanvändbar öken - mark som kunde ha producerat 20 miljoner ton spannmål. Dessa förluster av mark är en kostnad som världen inte har råd med. Det gäller att bevara mark - inte förbruka mark. Bidragande till ökenbildningen är en kombination av klimatförändringar, ett icke hållbart utnyttjande av mark för intensivjordbruk och ett oacceptabelt utnyttjande av vattenresurser.
 
IUCN, International Union for Conservation of Nature, hjälper världen att hitta praktiskt inriktade lösningar på våra mest överhängande miljö- och utvecklingsutmaningar.
 
IUCN har, som huvuduppgift, att arbeta för ett bevarande av biologisk mångfald. IUCN visar hur biologisk mångfald är grundläggande för att lösa världens viktigaste utmaningar - som klimatförändringarna, hållbar utveckling och livsmedelssäkerhet.
 
IUCN är världens största miljöorganisation med fler än 1 200 myndigheter och ideella föreningar som medlemmar, och nästan 11 000 frivilliga experter i omkring 160 länder.
 
Klimatförändringar, föroreningar och skövling är de största problemen i världen. Industrin och dess företrädare inom forskning, politik och näringsliv kommer inte att göra något åt dessa problem trots alla löften - om inte vi som kunder - tvingar dem.

information:
- världens största miljöorganisation
- IUCN - röda listan
- 6:e massutdöendet

(inlagt 2015-06-21)
läs fler artiklar

Ekologiskt mat för den fattige är överlevnad - för den rike premiummat

(inlagt: 2015-11-13)

Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 1

(inlagt: 2015-05-28)

Varför skulle ekologisk odling i Sverige ge mindre skördar?

(inlagt: 2014-11-09)
Dagligvaruhandeln satsar ekologiskt - men hur hittar man eko-varorna?

(inlagt: 2014-10-21)
Vet du varför du äter ekologiskt?

(inlagt: 2014-09-29)
Kommentarer till Coops ekolöfte: De svenska politiska partierna dribblar som vanligt med begreppen

(inlagt: 2014-05-15)
Coop rustar för att öka försäljningen av ekologisk mat

(inlagt: 2014-05-13)
Agroekologi som lösningen och varför industriellt jordbruk inte längre är livsdugligt

(inlagt: 2013-12-11)
Det egentliga problemet med ekologiska livsmedel, del 2

(inlagt: 2011-01-26)