ARTIKEL - läs fler artiklar
Granbarkborre, insekticider och Parkinson

Det kan tyckas vara märkligt att koppla granbarkborren till Parkinsons sjukdom. Det är dock så att allt mer forskning pekar på att insekticider inte bara påverkar nervsystemet akut genom förgiftning, utan även påverkar långsiktigt, kroniskt. En typ av insekticid med den aktiva substansen cypermetrin har visats påverka dopaminproduktionen i hjärnan vilket inte kan utesluta en koppling till Parkinsons sjukdom. Men vad har granbarkborren med detta att göra? Granbarkborren bekämpas med en insekticid vars aktiva substans är just cypermetrin. Cypermetrin är en av de aktiva substanser som ingår i gruppen pyretroider. Alla dessa är nervgifter som verkar akut på nervsystemet och dödar insekter, men de misstänks även ha flera långsiktiga effekter på både immunsystemet och nervsystemet. Ska vi vara oroliga? Kanske inte för en specifik aktiv substans utan för den uppsjö av bekämpningsmedel som används och som icke-ekologiska livsmedel innehåller. Vi ska förmodligen vara mest oroliga för våra barn som är mest känsliga eftersom deras kroppar utvecklas. Hur minskar vi risken? Genom att använda ekologiska livsmedel! Men man ska kanske också tänka på att orsaken till i stort sätt alla icke smittsamma sjukdomar som cancer, hjärtkärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar är okänd och att det finns en koppling, hur svag den än kan verka, till bekämpningsmedel och deras restsubstanser.

I Kalifornien växer de gigantiska sekvojaträden (Sequoia sempervirens), med flera exemplar som är 100 m höga och 2000 år gamla. Dessa träd har börjat dö i förtid vilket betyder 500 år för tidigt. Orsaken tror man är en kombination av klimatförändringar med extrem torka och våldsamma skogsbränder samt en 3-4 mm lång barkborre (Phloeosinus punctatus) som dödar träden.
 
I Sverige har torkan 2018 och 2019 samt stormarna Gudrun och Per, skapat gynnsamma förhållanden för granbarkborren, Ips typographus. Detta har lett till en svår situation för granen med många skadade träd. För att rädda situationen vill skogsägare bekämpa granbarkborren och det finns flera metoder för detta. Fällor med feromoner (doftämnen) som lockar till sig granbarkborren är ett sätt. Fällor med feromoner och insekticid är ett annat. Vid kraftiga angrepp används s.k. fångsvirkesfällor, som innebär att obarkade stammar av gran besprutas med insekticid. Ett bekämpningsmedel, Forester, är godkänt för användning. Detta är en insekticid med den aktiva substansen cypermetrin.
 
Behörighetsklassen för att få använda Forester är 2L, vilket betyder att det bara får användas yrkesmässigt med krav på utbildning och tillstånd. Det är mycket giftigt för vattenlevande organismer och har långtidseffekter. Enligt, InterAgro Skog AB, som säljer Forster, krävs dock inget godkännande, som är det normala för bekämpningsmedelsklass 2L. Det behöver endast anmälas till kommunen senast 4 veckor innan besprutning (för FSC-certifierad skogsfastighet krävs beviljad dispens - Forest Stewardship Council). På databladet för Forester står det att data saknas för persistens och nedbrytbarhet samt att det innehåller en komponent som kan bioackumulera.
 
Om klimatförändringarna fortsätter att ge torra somrar och högre temperaturer, som dessutom flyttar längre norrut, kommer skador av granbarkborre att öka. Då är risken stor att användningen av insekticider också ökar och det är lätt att hamna i en ond cirkel. Användningen av pyretroider kan påverka ekosystemen och orsaka minskad biologisk mångfald eftersom även andra insekter än skadegörare dödas. Det finns även stor risk för att skadegörarna blir resistenta mot giftet. Av dessa skäl är det uppenbart att åtgärder måste vidtas för att minska användningen av pyretroider snarare än att öka.
 
Men cypermetrin, den aktiva substansen i Forester, används även i ett stort antal andra produkter världen över, inte bara inom skogsbruket, utan även inom lantbruk, trädgårdsodling och för skadedjursbekämpning på nötkreatur, får, mink och även sällskapsdjur. Cypermetrin har påträffats i de få provtagningar som gjorts av livsmedelsverket på vindruvor, citrusfrukter som apelsiner och citroner, päron och banan.
 
Det är mycket svårt att hitta försäljningsdata på cypermetrin (en rapport med prognos för framtida försäljning kan kosta upp emot 65 000 kronor). För pyretroider, som omfattar bifentrin (förbjudet inom EU), deltametrin, permetrin, lambda-cyhalotrin och cypermetrin, är marknaden 2019 beräknad till ca. 32 miljarder kronor. Marknaden för dessa nervgifter beräknas öka stadigt. Efter Asien är Europa den näst största marknaden för pyretroider, men användningen ökar i hela världen.
 
Vad är då problemet med cypermetrin och andra pyretroider? Denna typ av insekticider påstås vara betydligt mindre harmfulla för människa, men är det så? Det beror på hur man karaktäriserar ett ämnes påverkan. Oftast är det av tradition den akuta förgiftningsverkan av ett ämne som anges. Däremot är långsiktiga effekter, som hormonstörande, mycket sällan studerade och inte heller kombinationseffekter. Men framförallt är inte effekterna av återkommande, varaktig exponering av mycket små mängder studerade. Det är därför synnerligen oroande att allt fler vetenskapliga rapporter visar på olika långsiktiga effekter på både nerv- och immunsystem. Cypermetrin och andra pyretioder har en DDT-liknande struktur. DDT är förbjudet sedan länge p.g.a. kända negativa medicinska effekter.
 
Akut påverkar cypermetrin natriumjonkanalerna i nervbanorna genom att fördröja stängning, vilket leder till hyperexcitation av centrala nervsystemet, som ger darrningar, kramper och systemkollaps d.v.s. död.
 
Cypermetrin är en av de vanligaste insekticiderna inom neurotoxikologisk forskning p.g.a. de olika effekter man får beroende på applikation, dos och tid. Förutom akuta effekter har långtidseffekter påvisats. Cypermetrin kan inducera förändringar i centrala nervsystemet. Forskning har visat att cypermetrin passerar den barriär, blood-brain-barrier, som ska skydda hjärnan från ovälkomna ämnen som transporteras i blodkärlen från mag-tarmkanalen. Därmed kan cypermetrin inducera neurotoxicitet och motoriska störningar i hjärnan. Receptorerna för neurotransmittorerna glutamat och acetylkolin påverkas. Även nervcellernas energiproduktion påverkas och skador på DNA kan induceras. Den kanske allvarligaste långtidseffekten är dock att cypermetrin orsakar oxidativ stress i nervcellerna. Nivån på neurotransmittorerna gamma-aminosmörsyra, GABA, och dopamin påverkas. Cypermetrin kan inducera neurodegeneration genom att påverka bildningen av dopamin i substantia nigra och transport av dopamin till striatum (den del av hjärnan som står för rörelse samt belöning och motivation).
 
Det går alltså att dela in effekterna i akuta, långsiktiga d.v.s. kroniska men även som utvecklingsstörningar. Små barns och gravida kvinnors exponering för pyretroider bör minimeras då försöksdjur har uppvisat beteendeförändringar efter prenatal och neonatal exponering. Det är naturligtvis mycket oroande att barns utveckling kan påverkas negativt.
 
Parkinsons sjukdom är en neurologisk motorisk störning karaktäriserad av striatal dopaminbrist som beror på selektiv degenerering av dopaminerga neuroner i transportvägen mellan substantia nigra och striatum. Oxidativ stress har en påverkan på Parkinsons sjukdom och en längre tids exponering av måttliga doser cypermetrin inducerar Parkinsonism (2). Cypermethrin har visats minska dopamininnehållet i striatium.
 
Försök har även påvisat hormonstörande påverkan av pyretroida insekticider på manlig reproduktivitet och i försök på råtta har cypermetrinintag minskat halterna av testosteron samt orsakat abnormalitet av sädesledare och påverkan på spermier (referenser i Naturvårdsverkets rapport). Dessa resultat indikerar en allvarlig hormonstörande effekt av cypermetrins metaboliter och måste betraktas som en risk särskilt vid en ökad användning av pyretroider.
 
Stress, i meningen metabolisk stress, ligger bakom bildandet av fria radikaler - som i medicinisk forskning kallas ROS, reactive oxidative species. Bevisen för att fria radikaler och oxidativa skador är involverade som orsak till metaboliska störningar, anpassningsrubbningar och många sjukdomstillstånd har ackumulerats under lång tid. Det är mycket troligt att den utlösande faktorn för många kroniska sjukdomar (icke smittsamma sjukdomar) är orsakat av stress som inducerats av fria radikaler och med efterföljande oxidativ skada.
 
Ett exempel är det s.k. onda kolesterolet, LDL, som sägs orsaka plack i hjärtats kranskärl som i sin tur är orsak till hjärtinfarkt. Forskning stöder teorin att när LDL utsätts för oxidativ stress resulterar detta i en skada som gör att immunsystemet ratar kolesterolet och aktivt skickar det till kroppens renhållningsreceptorer som transporterar in det innanför cellväggen och plack bildas. Detta är en mycket långsiktig process där plack byggs upp under flera års tid. Det är inte svårt att tänka sig liknande förlopp för andra kroniska sjukdomar och störningar. Vilken roll bekämpningsmedel har i dessa olika processer är ett tyvärr outforskat område, vilket även gäller störningar på barns utveckling.(inlagt 2020-01-22)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)

I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)
En cancer orsakad av exponering för pesticider erkänd som yrkesskada i Frankrike.

(inlagt: 2015-06-19)