ARTIKEL - läs fler artiklar
Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

Såväl allmänbefolkning som vissa yrkesarbetande exponeras för kemiska bekämpningsmedel - allmänbefolkning främst genom födan och då särskilt färska frukter och grönsaker.
 
Analys av exponeringsbiomarkörer (nedbrytningsprodukter av ett ämne i kroppen) för bekämpningsmedel i t ex urin ger ett tillförlitligt mått på hela kroppsbelastningen och utgör ett tillförlitligt komplement till andra sätt att uppskatta befolkningens exponering för bekämpningsmedel.
 
Coop har smart och korrekt utnyttjat metoden för att visa - genom att äta ekologisk mat kan man i stort sett befria kroppen från belastningen av bekämpningsmedel. Det finns många vetenskapliga undersökningar, gjorda i flera länder, som visar samma resultat med en ekoeffekt, så man kan knappast säga att undersökningen är riggad - varken vilseledande eller otillbörlig.

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, inom vilket Svenskt Växtskydd är en systerorganisation, har stämt COOP för sin annonskampanj "EKOEFFEKTEN" som "vilseledande och otillbörlig marknadsföring".

Att Svenskt Växtskydd stämmer COOP är en sak, men stämningen innehåller också ett angrepp på alla som anser att ekologisk odling är en hållbar, långsiktig lösning - konsumenter, forskare, FN-organ, läkare etc. Kan det vara så illa att man bara ser till industrins och aktieägarnas ekonomiska intressen och inte till människors hälsa och vår miljö? Det finns inga referenser till de påståenden som framförs - men det brukar det aldrig finnas. Möjligtvis framför man egen forskning som vetenskapligt belägg för det man påstår - dock är trovärdigheten i dessa påståenden obefintlig eftersom någon vetenskaplig granskning av data inte är möjlig. Eller faller det i brist på trovärdighet under formen för intressekonflikt eftersom industrin betalt forskningen eller bedrivit den med egna medarbetare.

Bekämpningsmedelsföretagen anser, inte oväntat, att ekologisk mat minsann inte alls är bra. Den är minst lika dålig som konventionell. De argument man framför är minst sagt egendomliga och grundar sig inte på att det finns 1000-tals oberoende forskare och experter som förordar ekologiskt producerade livsmedel.

Svenskt Växtskydd är de globala bekämpningsmedelsföretagens svenska lobbyförening. Föreningens medlemmar är Adama, BASF, Bayer CropScienceDow AgroSciences, DuPont, Monsanto Crop Sciences, Nordisk Alkali, Nufarm och Syngenta med en samlad omsättning på ca. 2300 miljarder svenska kronor. Målsättningen för föreningen Svenskt Växtskydd är att skapa förståelse för växtskydd med bekämpningsmedel.

I anmälan, under punkt 6, finns rubriken "ALLMÄNT OM EKOLOGISKA JORDBRUK, NATURLIGA GIFTER MM."

I denna del av anmälan framförs "att det är en allmän missuppfattning att ekologiska jordbruk inte skulle använda sig av bekämpningsmedel". Vad stödjer man sig på när man påstår att det är en allmän missuppfattning och varför heter det plötsligt bekämpningsmedel - det man till sitt eget försvar kallar växtskyddsmedel - ett medvetet val av benämning?

Att göra en kemisk jämförelse mellan kopparföreningar, järnfosfat, svavel och kalciumhydroxid å ena sidan och syntetiska bekämpningsmedel å andra sidan är en synnerligen haltande jämförelse. Det krävs inte särskilt hög utbildning i kemi för att förstå skillnaden - i angreppssätt, mängder och verkan. Det framgår inte i vilka odlingar och varför man använder de olika kemiska föreningarna. Däremot skulle en uppräkning av alla förbjudna (en gång använda bekämpningsmedel, som senare visat sig farliga) och icke förbjudna bekämpningsmedel fylla en bok - sida upp och sida ner. Ekologisk odling är utan kemiska bekämpningsmedel. Därför innehåller ekologiska livsmedel inga kemiska bekämpningsmedel och följaktligen har människor som äter ekologiskt inga kemiska bekämpningsmedel i kroppen.

Och plötsligt inför man växtnäringsläckage i anmälan. Vad har detta med saken att göra? Vad stöder man sig på i påståendet att näringsläckaget är större i ekologisk odling än i konventionell - men framförallt vad har det med saken att göra? Är inte detta samma sak som man anklagar COOP för - otillbörligt och därmed vilseledande? Varför tar man överhuvudtaget upp begreppet "räknat per kilo producerad torrsubstans". Detta baserar sig på spekulativ forskning som inte har någon konsensus inom vetenskapsvärlden. Och ånyo - vad har det med saken att göra? Det är inte ett sant påstående om man utgår från konsensus inom vetenskapen.

Bevisföringen i stycket 6.3 att ekologiska importerade livsmedel skulle innehålla pesticidrester eftersom konventionellt odlade importerade livsmedel kan göra det, är en häpnadsväckande egen slutsats som saknar all grund. Det förefaller var ett helt lögnaktigt påstående och står i skarp kontrast med advokatfirmans "social responsibility". Kriminell livsmedelshantering är ett stort problem och har heller inget med varken ekologisk odling att göra eller med saken att göra. Detta är insinuationer av grövsta slag. Hur tänkte man?

I anmälan stycke 6.4 fortsätter den häpnadsväckande propagandan mot ekologisk odling och den "dumma" allmänheten. Man skriver - "Det finns en allmän missuppfattning att "naturliga gifter" och "naturliga medel" på något sätt skulle vara bättre än syntetiskt framställda växtskyddsmedel".  På vilka grunder går man till tals för en "dum" och obildad allmänhet. Är detta verkligen gångbart i svensk lagstiftning?
 
I stycke 6.5 insinuerar man att jordbruksgrödor naturligt innehåller dödliga gifter i växterna själva. Man får nog vara otroligt dålig i matematik för att jämföra de tonvis med syntetiska bekämpningsmedel som man sprutar ut på åkrarna med de mängder som förekommer i jordbruksgrödorna själva - eller har fingerborgsblommor blivit jordbruksgröda?
 
I stycke 6.6. och 6.7 trasslar man in sig i termen gift. Syntetiska bekämpningsmedel är tillverkade och säljs med avsikt att döda skadegörare. Salt försäljs inte för att förgifta. Jag tror inte, på goda grunder, att den s.k. allmänheten använder salt som gift. Varför sedan dessa stycken står under rubriken ALLMÄNT OM EKOLOGISKA JORDBRUK ... är svårt att förstå - såvida det inte används i misskrediterande syfte på en hel global bransch - det ekologiska lantbruket. En bransch som de flesta utan ekonomiska särintressen tror är en lösning på den globala livsmedelstillgången.
 
Tjohej, Råd och Rön har minsann hittat russin med mögel i - obesprutade, och ve och fasa, ekologiska russin. Eller när Testfakta undersökte kaffe hittade man samma mängder av mepikvat och akrylamid i ekologiskt som i konventionellt kaffe. Orsaken till detta har inget med ekologisk odling att göra. Ämnena bildas när bönorna rostas. Mepikvat är inget bekämpningsmedel i detta fall och används INTE vid ekologisk odling. Men vad är mepikvat och när används det? Mepikvat och klormekvatklorid, CCC, är retarderingsmedel som används i råg. Livsmedelsverket har dock funnit rester av retarderingsmedlen inte bara i råg utan även i  vete, päron, vindruvor och morötter.

Meningen med att misskreditera ekologisk odling och ekologiska livsmedel är givetvis en medveten strategi för att försöka visa att dessa inte skulle vara bättre än konventionella. Det är en medveten strategi för att hindra marknadsföring och annonskampanjer av ekologiska livsmedel och tala om för allmänheten hur lurade de är. Nu råkar det vara så att det finns några fler i världen än tre-fyra professorer på SLU som har en rakt motsatt mening och som anser ekologiskt lantbruk vara framtidens lantbruk - hållbart, miljövänligt och hälsosamt. Det finns också en stor mängd konsumenter som förstår värdet av ekologiska livsmedel trots den massiva propagandan från det konventionella lantbruket och de som till varje pris vill ha de billigaste livsmedlen.

Ett gott råd till COOP och andra dagligvarukedjor. Det bästa ni kan göra är att balansera era priser så att ekologiska livsmedel verkligen blir tillgängliga för alla. Det gör ni genom att höja priset för de konventionella livsmedlen och sänka för de ekologiska. Då gör ni verkligen en insats för hälsa och miljö. Och ni slipper att bli stämda av de med ekonomiska intressen i det konventionella jordbruket.

Appendix

Svenska statens inkomster var 2015 ca. 850 miljarder kronor. COOP:s butiksomsättning är ca. 25 miljarder. Adama (intäkter US$ 3.1 miljarder), BASF (intäkter US$ 76.6 miljarder), Bayer CropScience (intäkter US$ 50.2 miljarder), Dow AgroSciences (intäkter US$ 48.78 miljarder), DuPont (intäkter US$ 25.1 miljarder),  Monsanto Crop Sciences (intäkter US$ 52.7 miljarder), Nordisk Alkali (?), Nufarm (intäkter US$ 2.3 miljarder) och Syngenta (intäkter US$ 13.41 miljarder) med en samlad omsättning på ca. 2300 miljarder svenska kronor. (Dessa uppgifter är främst hämtade från http://www.statista.com/).- Alla människor har bekämpningsmedel i urinen
- Metoder för att studera exponeringen för kemiska bekämpningsmedel hos yrkesexponerade och allmänbefolkning
- Estimating Pesticide Exposure from Dietary Intake and Organic Food Choices

(inlagt 2016-06-22)
läs fler artiklar

Ekologisk kost minskar risken för cancer

(inlagt: 2018-10-28)

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

(inlagt: 2017-02-16)

Giftfritt dricksvatten - finns det?

(inlagt: 2015-08-03)
Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 2

(inlagt: 2015-05-28)
Pesticider i ditt dagliga bröd

(inlagt: 2014-11-13)
Giftiga frukter - nio av tio frukter innehåller bekämpningsmedel

(inlagt: 2014-04-29)
Hur gör jag för att minska intaget av pesticider i frukt och grönsaker?

(inlagt: 2013-12-05)
Nästan 60% av konventionell mat innehåller bekämpningsmedel - resultat från EU:analys  2007

(inlagt: 2011-01-26)
Förbjudet bekämpningsmedel i sju av åtta apelsinjuicer

(inlagt: 2010-12-10)